24 Listopad 2014 roku

MenuUrząd Skarbowy w Międzyrzeczu:
adres siedziby:
Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Międzyrzeczu
ul. Rynek 3
66-300 Międzyrzecz

tel. 95 742-35-00
faks 95 742-35-01

NIP 596-10-06-489
REGON 003161790

poczta elektroniczna: us804@lu.mofnet.gov.pl

Urząd Skarbowy w Międzyrzeczu czynny jest w godzinach:
Poniedziałek: w godz. od 715 do 1800
Wtorek-Piątek: w godz. od 715 do 1515

 

Aktualności

LIMIT PRZYCHODÓW DECYDUJĄCY O PROWADZENIU KSIĄG RACHUNKOWYCH W 2015R.

2014-11-14

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody z działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty 1.200.000 euro. Kwestię tę regulują art. 24a ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r., poz. 361 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r., poz.330 z późn. zm.).

 Na podstawie art. 24a ust. 6 ustawy podatkowej oraz art. 3 ust. 3 ustawy o rachunkowości w danym roku podmioty muszą prowadzić księgi rachunkowe, jeśli ich przychody za poprzedni rok wynoszą tyle samo lub więcej niż równowartość 1.200.000 euro przeliczona wg kursu NBP z dnia 30 września poprzedniego roku.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2015 r. wystąpi po osiągnięciu lub przekroczeniu w 2014 r. przychodów w kwocie 5.010.600,00 zł. (1.200.000 euro x 4,1755 zł/euro – kurs średni NBP z dnia 30 września 2014 r. tabela kursów nr 189/A/NBP/2014).

Czytaj więcej

LIMIT JEDNORAZOWEJ AMORTYZACJI W 2015R.

2014-11-14

Na podstawie art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz na podstawie art. 16k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowe środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych), w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000,00 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Zgodnie z przepisem art. 22k ust. 12 updof i art. 16k ust. updop do przeliczenia tego limitu na złote stosuje się średni kurs euro ogłaszany przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie, w zaokrągleniu do 1.000 zł.
Na podstawie tabeli ogłoszonej przez Narodowy Bank Polski nr 190/A/NBP/2014, obowiązujący w dniu 01 października 2014r. średni kurs euro wynosił 4,1792 zł zatem łączna kwota jednorazowych odpisów w roku 2015 nie może przekroczyć 209.000,00 zł.

Czytaj więcej

LIMIT RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH W 2015R.

2014-11-14

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998r. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średni kurs euro w dniu 1 października 2014r. wynosił 4,1792 zł (tabela NBP nr 190/A/NBP/2014).

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 w/w ustawy podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z działalności prowadzonej:

  • wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000,00 euro,

  • w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, a suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczyła kwoty 150.000,00 euro.

W związku z powyższym w 2015 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogli opłacać podatnicy kontynuujący prowadzenie działalności gospodarczej, którzy w 2014 r. uzyskali przychody z działalności prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki, w wysokości nieprzekraczającej 626.880,00 zł,

Natomiast na podstawie art. 21 ust. 1b wspomnianej wyżej ustawy możliwość opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w okresach kwartalnych ustawodawca przewiduje dla podatników, u których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25.000 euro.

Prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu w 2015 r. będą mieli podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w 2014 r. nie przekroczą kwoty 104.480,00 zł.

Czytaj więcej

Ministerstwo Finansów zaprasza do testowania Uniwersalnej Bramki Dokumentów

2014-11-14

Przypominamy o możliwości testowania Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD) przeznaczonej do przesyłania przez płatników informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R i deklaracji PIT-40 w postaci dokumentów wielopozycyjnych.

Środowisko testowe zostało Państwu udostępnione:

  • w zakładce Do pobrania – umieszczono Specyfikację Wejścia-Wyjścia UBD dla środowiska testowego.

  • w zakładce Struktury dokumentów XML – umieszczono Wzory dokumentów do testów Uniwersalnej Bramki Dokumentów.

W związku z planowanymi zmianami w projekcie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od 1 stycznia 2015 r. każdy płatnik, mający obowiązek sporządzenia informacji lub rocznego obliczenia podatku dla więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych) będzie zobowiązany do wysłania formularzy, deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego wyłącznie przez Internet.

Czytaj więcej

Termin złożenia deklaracji PIT-6/PIT-6L

2014-11-14

Zbliża się termin składania deklaracji PIT-6/PIT-6L przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.

Pobierz deklarację  PIT-6/PIT-6L >>>

Do 1 grudnia 2014 r. (30 listopada przypada w tym roku w niedzielę) podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej muszą złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według swojego miejsca zamieszkania deklarację PIT-6/PIT-6L.

W deklaracji tej podają rodzaj i rozmiar zamierzonej produkcji rolnej w 2015 r. Jeżeli podatnik zdecydował się na ustalanie w 2015 r. dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie pkpir lub ksiąg rachunkowych, w deklaracji PIT-6/PIT-6L musi podać informację o wysokości przewidywanego dochodu.

Czytaj więcej

STATUS MAŁEGO PODATNIKA W 2015 ROKU

2014-11-14

Małym podatnikiem zgodnie z art. 5a pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Przeliczenia kwoty wyrażonej w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000,00 zł.

Na podstawie tabeli ogłoszonej przez Narodowy Bank Polski nr 190/A/NBP/2014, obowiązujący w dniu 01 października 2014r. średni kurs euro wynosił 4,1792 zł.

W związku z powyższym status małego podatnika w 2015r. będą mieli podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży łącznie z kwotą należnego podatku od towarów i usług za 2014r. nie przekroczy kwoty 5.015.000,00 zł.

Czytaj więcej

Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

2014-11-14

Rozporządzenie Ministra Finansów ws. zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących podpisane. Minister Finansów podpisał 4 listopada br. rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które określa zakres zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na lata 2015 - 2016. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Z treścią rozporządzenia można zapoznać się na stronie:  Finanse.mf.gov.pl 

 

Czytaj więcej

Portal Podatkowy-czyli wszystko o podatkach w jednym miejscu

2014-08-22

 

Ministerstwo Finansów uruchamia dziś Portal Podatkowy. To pierwszy etap wdrażanego nowego systemu teleinformatycznego administracji podatkowej, wspierającego podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Pod jednym adresem www.portalpodatkowy.mf.gov.pl znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące podatków. Portal docelowo będzie składał się z dwóch elementów: części ogólnodostępnej i dostępnej po zalogowaniu.

Od dziś można korzystać z części ogólnodostępnej portalu, umożliwiającej składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną, zawierającej informacje o zmianach w przepisach podatkowych i ich wykładnię, kalendarz z ważnymi terminami oraz kalkulatory. W tej części portalu umieszczone są także wszelkiego rodzaju formularze, zarówno te interaktywne do składania drogą elektroniczną, jak i tradycyjne do wydruku, a także instrukcje ich wypełniania - częścią portalu jest system e-Deklaracje (strona www.e-deklaracje.gov.pl). Tu podatnik może też poszukać danych kontaktowych jednostek administracji podatkowej i celnej. Portal oferuje także wyszukiwarki: organizacji pożytku publicznego, aktywność numerów VAT UE oraz interpretacji ogólnych i indywidualnych organów podatkowych.

Natomiast portal w części zalogowanej, który jest w tej chwili w przygotowaniu, będzie stanowił bezpośredni kanał komunikacji z organami podatkowymi, a konto podatnika umożliwi dostęp do własnych danych podatkowych. Rejestracja na portalu umożliwi nie tylko przesyłanie deklaracji z konta, ale także możliwość elektronicznego odbierania i składania pism z i do organów podatkowych, przeglądania złożonych deklaracji oraz statusu prowadzonych spraw.

Portal wchodzi w skład serwisu Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl.

Czytaj więcej

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

2014-07-03

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW DOTYCZĄCA ZASAD ROZLICZANIA VAT

Działalność rolnicza podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t.Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz.1054 z późn. zm).

Zgodnie z art.15 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz oso-by fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust.2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

 Działalność gospodarcza– zgodnie z ust.2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką dzia-łalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zaso-by naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Działalność rolnicza została zdefiniowana w art.2 pkt 15 ustawy, zgodnie z którym przez działalność rolniczą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję ma-teriału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadow-niczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytko-wych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i in-nych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach fo-liowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i labora-toryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospo-darki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20. 13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

 

Czytaj więcej

Portal Podatkowy

2014-05-14

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Programu e-Podatki http://www.epodatki.mf.gov.pl/ został opublikowany artykuł "Portal Podatkowy w pytaniach i odpowiedziach".

Czytaj więcej

1 z 3  Nastepna >>
 
 
e-podatki
 
 
 

Elektroniczna Platforma Usług
Administracji Publicznej
 
 
 
Wyszukiwarka OPP
 
 
 
UKS Zielona Góra
 
IC Rzepin
 
Dziennik Ustaw