01 Luty 2015 roku

 

Aktualności

PIT-11 można złożyć za pośrednictwem systemu e-deklaracje

2015-01-14

Ministerstwo Finansów przypomina, że bezpłatny system www.e-deklaracje.gov.pl umożliwia łatwe składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną nie tylko podatnikom, ale także płatnikom. W szczególności płatnicy zatrudniający dużą liczbę pracowników, mogą liczyć na istotną oszczędność czasu i pieniędzy. Oprócz deklaracji dotyczących podatku VAT i CIT drogą elektroniczną mogą być składane także m.in. informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) oraz roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika (PIT-40). Na portalu www.e-deklaracje.gov.pl są dostępne interaktywne formularze podatkowe oraz instrukcja dotycząca ich wypełniania i przesyłania. Jeśli jesteś płatnikiem – osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą PIT-11, PIT-4R, PIT-40 złożysz przez internet bez podpisu elektronicznego.

Czytaj więcej

Szkolenie dla płatników

2015-01-09

SZKOLENIE PŁATNIKÓW

                                                              

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu informuje o szkoleniu  nt. sporządzania i przekazywania przez płatników informacji o dochodach osób fizycznych drogą elektroniczną. Szkolenie odbędzie się 22 stycznia 2015r.   w siedzibie Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu o godz. 13 ( pok.99)

Czytaj więcej

Uwaga na fałszywe e-maile informujące o zwrocie podatku

2014-12-22

Ministerstwo Finansów informuje, że nie jest autorem napływających na skrzynki e-mail podatników informacji o zwrocie podatku dochodowego za ubiegły rok oraz konieczności wypełnienia załączonego formularza.

Forma informacji wskazuje, że została ona sporządzona przez osobę niewładającą poprawnie językiem polskim i może mieć  na celu wyłudzenie od adresatów e-maili ich danych osobowych.

Ministerstwo Finansów złoży doniesienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa.

Poniżej przykład fałszywego e-mailia:

 

Czytaj więcej

Kampania informacyjna dla płatników

2014-12-16

 płatniku-pit

Od 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie nowe przepisy mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od
1 stycznia 2014 r. Aby wiadomość o zmianach dotarła do wszystkich zainteresowanych, Ministerstwo Finansów rozpoczyna 10 grudnia kampanię informacyjną.

Wprowadzone zmiany nakładają na płatników i inne podmioty niepełniące funkcji płatnika, które mają obowiązek sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych nowy, wyłącznie elektroniczny sposób przesyłania do urzędów skarbowych deklaracji, informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne np. za pracowników. W praktyce formularze te powinny być przesyłane do US-ów w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym.

Czytaj więcej

Zwolnienia w podatku od spadków i darowizn

2014-12-16

Podatek od spadków i darowizn

Art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j.: Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.), ,

 Zwolnienia dla najbliższej rodziny

 1. Przy nabyciu rzeczy lub praw majątkowych w drodze s p a d k u przez małżonka , zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków,) wstępnych (rodziców, dziadków), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę , nabywca może skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn (zwolnienie nie dotyczy spadków , gdy zgon spadkodawcy nastąpił przed dniem 1 stycznia 2007 r.)

Warunkiem , który trzeba spełnić , aby skorzystać ze zwolnienia od podatku jest zgłoszenie (na formularzu SD-Z2) nabytych w drodze spadku składników majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia stwierdzającego nabycie spadku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza. W celu skorzystania ze zwolnienia od podatku każdy z nabywców składa odrębne zgłoszenie.

 1. Przy nabyciu rzeczy lub praw majątkowych w drodze d a r o w i z n y przez małżonka , zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków,) wstępnych (rodziców, dziadków), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę , obdarowany może skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

Warunkiem , jaki trzeba spełnić , aby skorzystać ze zwolnienia od podatku , to :

 • w ciągu 6 miesięcy od dnia nabycia darowizny należy zgłosić nabyte rzeczy lub prawa majątkowe ( na formularzu SD-Z2) właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego,

 • udokumentować ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo–kredytową lub przekazem pocztowym ( jeżeli wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok , w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych przekracza kwotę wolna od podatku).

Czytaj więcej

Informacja do płatników

2014-12-15

 • Jeżeli sporządzasz informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub roczne obliczenie podatku
  PIT-40
  za więcej niż pięć osób fizycznych, lub przy ich sporządzaniu korzystasz z usług biura rachunkowego, ww. informacje, roczne obliczenie podatku oraz deklaracje PIT-4R oraz
  PIT-8AR, przesyłasz urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 •  Jeżeli sporządzasz informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub roczne obliczenie podatku
  PIT-40
  za nie więcej niż 5 osób fizycznych, i czynności tych nie wykonuje za Ciebie biuro rachunkowe, ww. informacje oraz roczne obliczenie podatku, a także deklaracje PIT-4R
  oraz PIT-8AR możesz złożyć w formie papierowej. Spełnienie warunku do przesyłania
  ww. dokumentów w tradycyjny (pisemny) sposób nie pozbawia prawa do ich złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Czytaj więcej

Od 2015 r. nowe wzory formularzy PIT

2014-12-10

Ministerstwo Finansów  uprzejmie informuje, że w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1634 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Określa ono nowe wzory formularzy, np. PIT-11, PIT-8C i PIT-R (przykładowo wzór informacji PIT-11 służącej do rozliczenia dochodów za 2014 r. stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia). Zaczną one obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.

Natomiast w Dzienniku Ustaw z dnia 28 listopada 2014 r. zostały opublikowane trzy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. :
w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych - pod poz. 1674,
- w sprawie określenia wzoru części uzupełniającej zeznania podatkowego składanego za rok 2014 pod poz. 1673,

- w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - pod poz. 1672.

Czytaj więcej

Nowe zasady składania wybranych PIT i CIT na potrzeby PFR

2014-11-26

Usługa wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych (pre-filled tax return – PFR) ruszy w marcu 2015 r. Do jej uruchomienia niezbędne są m.in. nowe regulacje w zakresie składania urzędom skarbowym wybranych formularzy PIT i CIT. Ustawa pozwalająca na natychmiastowe gromadzenie w systemach informatycznych administracji podatkowej danych niezbędnych do wprowadzenia PFR wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r. i będzie mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.

PFR będzie przygotowany w oparciu o dane zawarte w imiennych informacjach o dochodach osób fizycznych, sporządzanych przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku.

W pierwszym etapie (marzec 2015 r.) usługa zostanie udostępniona dla podatników składających zeznanie podatkowe PIT-37. Podatnicy, którzy będą chcieli z niej skorzystać (usługa ma charakter fakultatywny), PFR pobiorą ze strony Portalu Podatkowego (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl).

Czytaj więcej

Elektroniczne obowiązki dla płatników!

2014-11-25

Administracja Podatkowa informuje, że zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzają od 1 stycznia 2015 r. nowe zasady składania do urzędów skarbowych wybranych PIT-ów, między innymi w zakresie składania informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz rocznego obliczenie podatku PIT-40. Każdy płatnik, mający obowiązek sporządzenia informacji lub rocznego obliczenia podatku dla więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych), oraz gdy informacje składa w jego imieniu biuro rachunkowe, będzie zobowiązany do wysyłania tych deklaracji/informacji do urzędu skarbowego wyłącznie w formie elektronicznej.

Aby usprawnić składanie deklaracji drogą elektroniczną zostanie uruchomiona Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD), będąca nowym, intuicyjnym kanałem służącym do wysyłania zbiorczych e-deklaracji.

Główną zaletą tej bramki jest możliwość złożenia w ramach jednej transmisji danych do 20 000 dokumentów oraz pobranie jednego UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) dla całej wysyłki. W tym celu wprowadzone zostały nowe schematy informacji zbiorczych PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz deklaracji zbiorczej PIT-40, które w Uniwersalnej Bramce Dokumentów zostały oznaczone: PIT-11Z, PIT-8CZ, PIT-RZ oraz PIT-40Z.

Czytaj więcej

1 z 4  Nastepna >>
 
 
e-podatki
 

 
 

Elektroniczna Platforma Usług
Administracji Publicznej
 
 
 
Wyszukiwarka OPP
 
 
 
UKS Zielona Góra
 
IC Rzepin
 
Dziennik Ustaw